OW Debug - Notice
Message: Trying to access array offset on value of type null
File: /home/romarekl/public_html/sosyallift.com/ow_plugins/privacy/classes/event_handler.php
Line: 62
OW Debug - Notice
Message: Trying to access array offset on value of type null
File: /home/romarekl/public_html/sosyallift.com/ow_plugins/privacy/classes/event_handler.php
Line: 62
Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi | Sosyallift Blog
Loading...
 
en

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Adli Kontrol Kararına Temyiz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Adli kontrol kararının iptali için savcılığa dilekçe yazılmalıdır. Bu talep, "adli kontrol kararına itiraz" dilekçesi yazılarak yapılabilir. Kanunda birden fazla adli kontrol yaptırımı öngörülmüştür. Adli kontrolün türüne bağlı olarak, farklı bir temelde itirazda bulunmanız gerekir. Dilekçenin temel mantığı, suç türü ile uygulanan kontrol arasındaki fayda ve orantılılığı dikkate almaktır.


ÖRNEK


1 - İmza Kontrolü İtiraz Dilekçesi


01.01.2021
TC ANKARA ( .... ) SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE


ŞÜPHELİ : Sizin Adınız


MÜDAFİİ : Avukatınızın adı ve sicil numarası


İSNAT EDİLEN SUÇ : İşlenen suçun dosyada tanımı yazılacak örnek: Hırsızlık


KARAR TARİHİ : ... / ….. / ......…


KONU : Adli Kontrol Kararına İtirazımızdır.


AÇIKLAMALAR :

1-) Hakkında …../…../....… tarihinde müşteki ….’nın evinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla …… Ceza Mahkemesi’nin ..…/…... E. ..…/….. K. sayılı dosyasıyla dava açılmış olup, söz konusu davanın neticesinde yerel mahkeme kararıyla ..…/…../….... tarihinde tutuklanmasını müteakip, soruşturmanın devamı sırasında tahliye edilmesine yönelik talebin reddine dair …....……. Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itirazın kabulüyle şüphelinin tahliyesine, ve akabinde de 5271 sayılı kanun maddesi gereğince şüphelinin haftada bir pazartesi günleri mesai saatleri dahilinde ikametgahına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atması suretiyle adli kontrol altında bulundurulmasına karar verilmiştir. (EK – 1)


2-) Yaşlı ve bakıma muhtaç annemle birlikte ikamet etmekteyim. (EK-2) Ailemin ekonomik durumu son derece kötü olduğu gibi anne de evin geçimine katkı sunamamakta, aile şahsıma ekonomik olarak bağımlı halde yaşamaktadır.


3-) Açıkladım nedenlerle hafta içi mesai saatleri dahilinde ikametgahıma en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atmam beklenen yarardan çok daha büyük mağduriyet ortaya çıkacaktır. Şahsımın hali hazırdaki işimi de zar zor bulmuş olup, bu durum işimi aksatmasına ve belki de kaybetmeme sebebiyet verebilecektir. Açıkladığımız nedenlerle, şahsım hakkında verilmiş olan adli kontrol itiraz etmekteyim.


HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 101, 105, 115.


SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilmiş olan adli kontrol kararına itiraz etmekle, Yüce Mahkemenizden itirazımızın kabulüne karar verilmesini talep etmekteyiz. …/…/…


EKLER:

1-…. Ceza Mahkemesi dosyası ve adli kontrol karar örneği

2-İkametgah belgesi

3-Bir adet onaylı vekaletname örneğiŞüpheli
Ad Soyad İmza


_____________________________________________________________________________2 - Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi
01.01.2021
T.C. ANKARA ( .... ) SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE


Dosya No :

KARAR NO :

ŞÜPHELİ :

MÜDAFİİ : Av.
KONU : XX Sulh Ceza Hakimliği’nin X SORGU sayılı dosya üzerinden X tarihinde müvekkilim hakkında verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karara itirazlarımızın sunulması ile söz konusu kararın kaldırılması talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :

Şüpheli X hakkında verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karar haksız ve hukuka aykırıdır. Bu nedenle kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki;
Müvekkilim hayvancılık işiyle uğraşan ailesinin bulunduğu X yaylasına erzak götürmüş, dönüş yolunda otostop çeken şahsı tamamen iyi niyetinden aracına almıştır. Kendisini ‘Ahmet’ diye tanıtan X’ı daha önce hiç görmemiştir. Müvekkilimin polis kontrol noktasında aracını durdurduğu, X tarafından kendisine silah doğrultulduğu ve panik halinde 10-15 metre ilerleyip daha sonra durduğu ve şahıstan kurtulmak için arabadan atladığı görüntülerde de mevcuttur. Müvekkilimin üzerine atılı suça karıştığı yönünde dosyada yeterli delil yoktur.
Bu sebeple müvekkilim hakkında verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karar haksız ve hukuka aykırı olup kaldırılması gerekmektedir.


SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah olunan ve mahkemenizce re’sen gözetilecek durumlar karşısında 25.06.2016 tarihli şüpheli ….. hakkında verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karara karşı itirazlarımızın kabulü ile söz konusu kararın kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.
Sanık MüdafiiAv


_____________________________________________________________________________

3 - Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi(Kasten Yaralama)01.01.2021
TC
ANKARA
( .... ) SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

DOSYA NO :

BULUNAN(ŞÜPHELİ) :

MÜDAFİİ :

KONU : Adli kontrole itirazımızın kabulü isteminden ibarettir.


İTİRAZ NEDENLERİMİZ:

1)Şüpheli … ifadelerde de görüleceği üzere, müşteki eşi … boşanma isteğini kabul etmiş bunun üzerine müşteki eş sinir krizi geçirerek mutfağa yönelmiş, kesici alet almaya çalışmıştır. Şüpheli Veli Aydınlık, eşinin daha önce intihar girişiminde bulunması hasebiyle olası tehlikeleri önlemek için mutfağa girmesini engellemiştir.
2)Müşteki eş … mutfağa giremeyince öfkelenmiş ve eline cam kumbara alarak kırmış, cam parçalarıyla bileğini kesmeye çalışmıştır.Bunun üzerine şüpheli … elinden cam parçalarını alıp sakinleştirmek ve kendisine getirmek maksadıyla iki tokat atmıştır.
3)Müşteki kadın olay günü zaten böbrek ağrısı çekmektedir. Şüpheli eş … eşini hastaneye götürüp- getirdikten sonra bu olay gerçekleşmiştir. Dolayısıyla şüpheli …’ın müştekiye zarar verme kastından bahsetmek izahtan varestir.
4)Şüpheli … isnat edilen suç dışında hiçbir dosyası bulunmamaktadır. Müvekkil nakliyecilik işinde çalışmakta olup, işinin engellenmemesi maksadıyla adli kontrol kararının kaldırılması gerekmektedir.
5)Ayrıca Şüpheli … sabit ikametgah sahibi olup daha önceki evliliklerinden olan çocuklarına bakmak onların geçimini sağlamaktadır. İşinin aksamaması için Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin CMK 109/3-b hükmü gereğince ” Hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak” adli kontrol tedbirinin kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz.


SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve itirazımızın incelenirken resen göz önünde bulundurulacak nedenler karşısında, itirazımızın kabulü ile birlikte Antalya 3. Sulh ceza Hakimliği’nin … tarih ve … değişik iş sorgu sayılı kararı ile müvekkil hakkında uygulanan CMK 109/3-b md. düzenlenen adli kontrol tedbirinin kaldırılmasının kabulüne, aksi halde itirazın incelenmek üzere CMK 268/2 md. geeğince itirazı incelemeyebyetkili mercie gönderilmesini vekaleten talep ederiz. tarihŞÜPHELİ MÜDAFİİ

Avukat


OW Debug - Notice
Message: Trying to access array offset on value of type null
File: /home/romarekl/public_html/sosyallift.com/ow_plugins/privacy/classes/event_handler.php
Line: 62
Share:
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment