Loading...
 
en
World History
World History Oct 17 '17

Arkadaşlar bu forumda yayınlanan bilgilere ek olarak video ekledim aslında çok zor olmayan bir yöntem evet zaman alan bir işlem ama yapılamaz değil. bunu yapmamın amacı ülkemizde kazı alanları ( Şantiyeler) kuran havalı mühendislerin sanki ülkesine çalışıyor havası ile yabancı ülkelerin şirketleri için gelip köylerinizden alıp götürdüğü hazineleri kendiniz kullanabilin diye. Bir çok cevher kenarınızda , yörenizde  var hayatınızı define aramakla harcıyorsunuz hiç bir şeyde bulamadığınız gibi tarihi dokulara zarar veriyorsunuz (Sözüm yapana) Bunun yerine kendi bölgenizi araştırın çıkan değeri görün yan gelip yatarak değil çalışarak emek harcayarak kendiniz işleyin. Lütfen bu konuda daha duyarlı olun videolarında sizlere seyrettiklerine bakarak biz bunu yapamayız dediklerinizi eski tarihte yaşayanlar yapabiliyordu ve aletleride yoktu. Sizlerin çok fazla seçeneğiniz var sizler yapmayın ve denemeyin diye bir çok saçma sapan şeyleri kullandıklarını söylüyorlar halbuki böyle değil sizlerin önüne yok şu molekülü yok bu elementi falanca kimyasalı kullanıyoruz diyorlar evet kimya ve teknikler var fakat okadar zor şeyler değil günlük hayatınızda kullandığınız şeyler hepsi bulunamaz değil pahalı değil. Lütfen kendi elinizde olan değerli madenlerinizi birilerinin gelip alıp götürmesini beklemeyin kendiniz işletin Karsta çıkan cevherin hakkı istanbulun değil İstanbulda çıkanın hakkı londra değil. Siz yemezseniz ve hala definecilik oynayan hayal perestlerden olup ekmek parası diye topraklarınızı üc kuruşa satıp gittiğiniz küylerinizi bu şirketler gelip talan edip gidiyor. Biz üstümüze insanlık görevi diye yayınlıyoruz anlamakda anlamamkda sizlere kalmış. Konu sadece bakır değil arayın araştırın  çok şey var hemde çok çok şey gizli etrafta arayıp bulun ve siz kazanın aç gözlülük yaparak değil el birliği yaparak tüm köylü ve halk yaparak elinizde tutarsınız yoksa ağa geçinen aç köpekler sizden yine çalar haddinden fazla kimseyi yükseltmeyerek büyük şeyler kazanabilirsiniz. Bir elin nesi var iki elin sesi var diyip konuya başlamak isterim.

Bakır; Periyodik çizelgenin I B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Kıbrıs Adası’nda bulunduğundan Latince bakır anlamına gleen cuprum adıyla bilinir. Tarih öncesi çağlardan bu yana bilinen bir metaldir. Bakır madenciliği 5.000 yıldır yapılmaktadır. Tarihsel önemi yanında günümüzde demir dışı metaller arasmda en önde gelenlerden biridir, Biyolojik açıdan bitkiler ve hayvanlar için bir eser elementtir. Çok saf olarak (% 99.999) elde edilebilir

.              

Sembolü: Cu
Atom Numarası: 29
Atom Ağırlığı: 63.546
Elemet serisi: Geçiş Metali
Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Metalik Kahverengi

PERİYODİK TABLO

Bakır; Kırmızımsı, parlak, dövülebilir ve çekilebilir bir metaldir. Elektrik ve ısıyı çok iyi iletir. Metaller arasında gümüşten sonra elektriği en iyi ileten metaldir. Bununla birlikte içinde bulunan çok küçük orandaki safsızlıklar iletkenliğin çok büyük oranda azalmasına neden olurlar. Doğal bakır iki izotopun karışımıdır: Cu-63 (% 69.09) ve Cu-65 (% 30.91). Ayrıca kütle numaralan 58-62, 64, 66-68 olan 9 tane yapay izotopu vardır. Herhangi bir kritik çalışma sıcaklığına bağlı olmayarak kendine özgü plastikliği geniş bir sıcaklık aralığında çekilmesine ya da dövülmesine olanak sağlar. Bakır dövülebilir ve sünek olduğundan soğukta da işlenebilir. Soğuk işleme sertliğini arttırıp uzama yeteneğini azalttığından metalin yumuşak durumda bulunması istenildiğinde 400-600°C arasında tavlanır.

Havada takıldığında bir süre sonra donuklaşır. Nemli havada yüzeyi yeşil renkli bazik bakır karbonatla kaplanır. Bu bazik karbonat katmanı oldukça koruyucu olduğundan eski çağlardan kalma bakır eşya günümüze kadar toprak altında korunabilmiştir. Bakır, alkaliler içinde yalnız amonyaktan etkilenir ve oksijen varlığından amonyak, elementel bakın tetraammin kompleksi oluşturarak çözer. Anorganik ve organik asitler bir yükseltgen varlığında bakıra etki ederler, seyreltik nitrat asidi ve sıcakta derişik sülfat asidi kolaylıkla etkileyerek bakırı çözerler. Kükürt ve kükürtlü bileşikler bakır üzerinde etkiyerek korrozyona yol açarlar. Metalik bakır, koyu kırmızı renkli bir kolloidal çözelti oluşturur. Kolloidal bakır çözeltisi bakır kaplanmış demir elektrotlar arasında su altında ark yaptırılarak ya da bakır tuzu çözeltilerinin hidrazin gibi uygun indirgenlerle indirgenmesiyle elde edilir.

 

 

Elde Edilmesi:

Bakır doğada başlıca bileşikleri biçiminde bulunur. Bunun yanında elementel bakıra da rastlanır. Yerkabuğunda milyonda 70 ve deniz suyunda milyonda 0.001-0.02 oranında bulunur. Bakır mineralleri sülfürlüler ve oksitliler olarak iki grup altında toplanabilir. Başlıca sülfürlü mineralleri; kalkosit, kalkopirit, bornit, raedirit, enarjit, kovelit’tir. Oksitli minerallerinin başlıcaları da malahit, kuprit ve brokantit’tir. Dünyadaki başlıca bakır yatakları ABD, Şili, Zambiya, Zaire, Peru ve Zimbabwe’de bulunur.

Dünya bakır gereksinmesinin büyük çoğunluğu sülfürlü filizlerden sağlanır. Günümüzde işletilen filizlerin büyük çoğunluğu ortalama % 2 ya da daha düşük oranda bakır içerirler. Bakırın elde edilmesi pahalı bir işlem olduğundan, filizlerin önce zenginleştirilmeleri gereklidir. Zenginleştirme için filizler önce kırılarak iyice öğütülür ye yüzdürme yöntemiyle ortalama % 32 bakır içeren bir karışım elde edilir.

 

 

Nerelerde Kullanılır?

Elektrik ve Elektronik Sanayii:
Termik (kömür, fuel-oil, motorin, doğalgaz, jeotermal), hidrolik ve nükleer gibi çeşitli enerjilerden yararlanılarak üretilen elektrik enerjisi, genelde uzun mesafelere iletilir; şehir ve köy gibi yerleşim bölgelerine, sanayi tesislerine dağıtılır ve buralarda tüketilir. Çıplak iletkenler, baralar, yalıtılmış hava hattı ve yeraltı güç kabloları ve ek malzemeleri elektrik enerjisi iletim ve dağıtımının başlıca elemanlarıdır. Yakın zamana kadar, elektrik enerji iletim ve dağıtımında, bakır, uygun özellikleri nedeni ile bu alandaki ana iletken malzemesi olmuştu. Bakır, yüksek elektrik geçirgenliği, işlenebilme ve mekaniksel özellikleri iyi olan bir metaldir. Gümüşten sonra en iyi iletken metal bakırdır.

İnşaat Sanayii:
Bakır,inşaatlarda beton, kiriş ve yüzeylerin güçlendirilmesinde kullanılır.

Ulaşım Sanayii
Kimya
Kuyumculuk:
Bakır,dünyada çok bulunan bir madde olduğu için takı yapımında da kullanılır.

 

Bakır nasıl elde edilir? İnsanoğlunun ilk kullandığı madenlerden birisi olan bakırın elde edilişi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

Bakır filizlerinin içinde birçok yabancı maddeler bulunduğu için saf bakırın elde edilmesi demirden ve alüminyumdan çok daha zor olur. Bu ameliye genel olarak beş safhada yapılır:

  1. 1 — Filizin zenginleştirilmesi,
  2. 2 — Kavurma
  3. 3 — Ergitme,
  4. 4 — Oksitleme,
  5. 5 — Saflaştırma.

Birinci safha filizin taş, toprak, kaya gibi lüzumsuz maddelerden ayrılmasıdır. İkinci safhada filizin içinde bulunan kükürt, demir, alüminyum, silisyum, gümüş, altın gibi madenler bakırdan ayrılır. Üçüncü safha olan ergitme ise karışımdaki kum, alüminyum oksit, demir oksit ve bunlara benziyen diğer yabancı maddeleri bakırdan ayırmak için yapılır. Bu maddeler curuf halinde ergimiş kütlenin üzerinde bulunur. Geriye «mat» denen bakır karışımı kalır. Bu ameliye so nunda eldeki bakır cevheri % 45 oranında zenginleştirilmiş olur. Dördüncü safha ham bakırın elde edilmesi için yapılır. Ergimiş mat üzerine alttan basınçlı hava gönderilerek eldeki karışım oksitlenir, alev ve kızgın maden parçaları gürültüyle dışarıya püskü-rür. Sonra bakır sülfür bakıra indirgenir. Fakat elde edilen bu bakır gene saf bakır değildir. Oranı % 99 olmasına karşılık içindeki çok az orandaki yabancı maddeler bile bakırın iletkenliğini azaltır. Bunun için de beşinci bir ameliye yapılır, elektrolizle bakır tamamen saf bir hale getirilir.

 

 

 

 

Share:
''سْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِاارَّحِيم''